Choď na obsah Choď na menu
 


Ing. Ján Man, Mýtna 27, 902 01 Pezinok

 

 

Petit Press, a.s.

Lazaretská 12

Bratislava 811 08

 

V Pezinku dňa 13.5.2010

 

 

ŽIADOSŤ O UVEREJNENIE ODPOVEDE (§8 TLAČOVÉHO ZAKONA)

 

Názov a deň vydania periodickej tlače: Denník SME, 13.5.2010.

 

Kde sa skutkové tvrdenie v periodickej tlači nachádzalo: Str. 2, článok pod názvom: „Pezinok za skládku viní Fica“.

 

Popis skutkového tvrdenia, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby Ing. Jána Mana:

 Poslednou kvapkou bolo minulotýždňové rozhodnutie ministerstva výstavby spochybňujúce územný plán mesta Pezinok, ktorý skládku zakazuje. O jeho neplatnosti pritom môže rozhodnúť len súd. Ministerstvo tak potvrdilo územné rozhodnutie pre skládku, ktoré vydal ešte v roku 2007 krajský stavebný úrad na čele s nominantom Smeru a vlastníkom pozemkov pod skládkou Jánom Manom mladším. Dnes skládke šéfuje.”


Citované tvrdenie sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby Ing. Jána Mana z nasledovných dôvodov:

1. Podľa § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný  zákon)  návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné.

2. Z tvrdenia vyplýva, že autor nechápe základný rozdiel medzi územným plánom ako dokumentom a nariadením mesta ako právnym predpisom Územný plán je dokumentácia, ktorá sa schvaľuje uznesením zastupiteľstva potom, čo je procedúra jej obstarania v súlade so stavebným zákon, teda potom, čo je táto dokumentácia dohodnutá so všetkými zákonom určenými dotknutými orgánmi. Nariadenie mesta je naopak všeobecne záväzný právny akt samosprávy, ktorým sa vyhlási tá časť schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá má byť záväzná.

3. Krajský súd je na podklade žaloby Krajskej prokuratúry z 6.2.2009 oprávnený zrušiť iba nariadenie mesta Pezinok ako právnu normu, podobne ako k tomu došlo už v roku 2006 Ústavným súdom SR.

4. Uznesením schválenú dokumentáciu súd zrušiť nemôže, nakoľko mu taká právomoc nevyplýva ani z občianskeho súdneho poriadku ani z iného zákona SR. To, či je dokumentácia schválená platne alebo nie, hovorí priamo stavebný zákon vo svojom §25 ods. 6, keď neplatnosťou schválenia sankcionuje každé obstaranie územného plánu v rozpore so zákonným procesom.

5. Tvrdenie o tom, že územný plán môže zrušiť iba súd je preto zavádzajúce, keďže správne orgány sú povinné v súlade so zásadou materiálnej pravdy a zákonnosti zistiť presne a úplne skutkový stav veci a vydať rozhodnutie v súlade so zákonmi. Tak Krajský stavebný úrad v Bratislave, ako aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR si svoje kompetencie a povinnosti splnili, keď zistili, že zákaz skládky nebol pred schválením územného plánu dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy a preto je schválenie takéhoto zakazujúceho regulatívu neplatné priamo zo stavebného zákona.

6. Proces obstarávania aktualizácie územného plánu mesta Pezinok 2002 ako aj dôvody neplatnosti schválenia vyplývajú z listu, ktorý prikladám v prílohe.

7. Zavádzajúce skutkové tvrdenie obsahuje aj informáciu o tom, že Ing. Ján Man bol na čele krajského stavebného úradu, ktorý vydal rozhodnutie, ktoré potvrdilo ministerstvo tak, že spochybnilo územný plán, načo nemalo mať právomoc. Tým sa tvrdenie dotýka aj osoby Ing. Jána Mana, nakoľko z tvrdenia vyplýva, že aj KSÚ vydal rozhodnutie spochybňujúc územný plán mesta Pezinok a tvrdenie obsahuje aj informáciu o tom, že na čele KSÚ bol Ing. Ján Man.

 

 

 

Na základe uvedeného žiadam uverejniť nasledovnú odpoveď:

 

ODPOVEĎ JÁNA MANA TÝKAJÚCA SA PEZINSKEJ SKLÁDKY

 

Dňa 13.5.2010 bolo v denníku SME na str. 2 uverejnené tvrdenie o tom, že minulotýždňové rozhodnutie ministerstva výstavby vo veci pezinskej skládky spochybnilo územný plán mesta Pezinok, ktorý skládku zakazuje, pričom o jeho neplatnosti môže rozhodnúť len súd.

Pravdou je, že schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu súd zrušiť nemôže, nakoľko mu taká právomoc nevyplýva ani z občianskeho súdneho poriadku ani z iného zákona SR. To, či je dokumentácia schválená platne alebo nie, hovorí priamo stavebný zákon vo svojom §25 ods. 6, keď neplatnosťou schválenia sankcionuje každé obstaranie územného plánu v rozpore so zákonným procesom, čo konštatovalo aj samotné ministerstvo. Tým ministerstvo potvrdilo zákonnosť rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratislave, ktorého prednostom bol Ján Man ml., pričom v čase rozhodovania úradu bol na vlastný návrh vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 .............................................................          

Ing. Ján Man

 

 

Príloha:          1x Zmena Územného plánu 2002

1x Stanovisko MVRR SR k stavbe „Pezinok – skládka odpadov“