Choď na obsah Choď na menu
 


Ján Man, Mýtna 27, 902 01 Pezinok

 

 

Mesto Pezinok

Vydavateľ mesačníka Pezinčan

Radničné nám. č. 7

902 01 Pezinok

 

 

ŽIADOSŤ O UVEREJNENIE ODPOVEDE

 

Názov a deň vydania periodickej tlače:

Pezinčan, 30.4.2010.

 

Kde sa skutkové tvrdenie v periodickej tlači nachádzalo:

Str. 13, článok pod názvom: „Stanovisko Mesta Pezinok“.

 

Popis skutkového tvrdenia, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby Ing. Jána Mana:

 „Zástupca prevádzkovateľa skládky v Novej jame Ján Man opakovane predkladá pezinskej verejnosti tvrdenia, ktoré poškodzujú dobré meno primátora mesta Olivera Solgu i profesionálny kredit pracovníkov Mestského úradu v Pezinku. Opakovane spochybňuje legálnosť procesu schvaľovania zmien a platnosť doplnkov z roku 2002, pričom sa odvoláva na rozdiely v predložených materiáloch v máji a novembri 2002 (uvádza december 2002)... Máme však k dispozícii dokumenty, ktoré sa zaoberajú procesom schvaľovania zmien a doplnkov ÚPN......

Existuje tiež televízny záznam celého schvaľovania zmien a doplnkov ÚPN v novembri 2002, na ktorom poslanci jasne odmietli skládku odpadov v Novej jame. Na tomto zasadnutí som vyjadril svoj názor na štyri konkrétne body, vrátane skládky, a upozornil som na nutnosť ich dopracovania. Keďže ale zo strany primátora aj poslancov bolo jednoznačne deklarované, že zmeny a doplnky sa musia schvaľovať ako celok, súhlasil som a za zmeny, a teda proti skládke v Novej jame, som hlasoval aj ja. Na záver chcem všetkých ubezpečiť, že existuje dostatok tlačových i obrazových dôkazov, vrátane mojich volebných materiálov, o tom, že som bol vždy proti skládke v Novej jame a nikdy som kauzu skládky nevyužil ani nezneužil vo volebnej kampani či už na post primátora alebo poslanca VÚC. Ak niekto tvrdí opak, hrubo zavádza a klame...


Citované tvrdenie sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby Ing. Jána Mana z nasledovných dôvodov:

Podľa celého uverejneného tvrdenia má Ing. Ján Man tvrdiť opak jedinej pravdy Olivera Solgu a tým hrubo zavádzať a klamať, čo sa jednoznačne dotýka jeho cti, dôstojnosti alebo súkromia.

  

Na základe uvedeného žiadam uverejniť nasledovnú odpoveď:

 

ODPOVEĎ JÁNA MANA TÝKAJÚCA SA UMIESTNENIA SKLÁDKY

 

Vážení spoluobčania. Dňa 30.4.2010 bol v mesačníku Pezinčan na str. 13 uverejnený článok pod názvom „Stanovisko Mesta Pezinok“, v ktorom primátor mesta obhajuje zákonnosť schválenia zmeny územného plánu, ktorou mala byť skládka zakázaná, a moje tvrdenia o neplatnosti schválenia zmeny považuje za zavádzajúce a klamlivé.

 

Dovolím si Vám preto odcitovať list ústredného orgánu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, číslo 2010-10074/25609-13:530, zo dňa 26.4.2010, adresovaný Mgr. Oliverovi Solgovi, primátorovi mesta Pezinok. Začiatok citácie:

 

Podľa §25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) návrh územného plánu, (...) ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné.

 

MVRR SR preverilo postup odvolacieho orgánu (pozn. Krajského stavebného úradu v Bratislave) s poukazom na stavebný zákon a súlad územného rozhodnutia s využitím podkladov podľa §37 stavebného zákona, podľa ktorého návrh musí byť v súlade s platným územným plánom obce, pokiaľ takáto dokumentácia pre dané územie existuje, pričom dospel k záveru, že v čase rozhodovania odvolacieho orgánu nemožno považovať aktualizáciu ÚPD z decembra 2002 za poslednú platnú dokumentáciu, nakoľko postup jej schvaľovania nebol vykonaný podľa stavebného zákona.

 

Platnosťou aktualizácie ÚPD z decembra 2002, ktorej riešenie podľa stavebného úradu vylučovalo predmetnú stavbu v danom území umiestniť sa zaoberala Krajská prokuratúra v Bratislave a výsledky jej zistenia uviedla v žalobe podanej pod č. 388/08-3 z februára 2009 na Krajský súd v Bratislave. Uvádza, že prerokovanie vyššie uvedenej zmeny ÚPD (december 2002) bolo vykonané v rozpore so zákonom, pretože Aktualizácia územného plánu Mesta Pezinok – textová časť, december 2002 nebola predložená na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy. Pripomienkovaná bola len Aktualizácia územného plánu Mesta Pezinok – textová časť, 1. etapa (máj 2002). Uvedené verzie aktualizácie textovej časti Ú.P.C. 7-6 sú pritom úplne odlišné – májová verzia funkčné využitie Ú.P.C.: 7-6 (tzv. Nová Jama) nemení a pri decembrovej verzii nebol Ú.P.C.: 7-6 ani v schválenom zadaní. Zastupiteľstvo teda v decembri schválilo inú verziu, než ktorá bola obstarávaná a prerokovaná.

 

MVRR SR pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia KSÚ nemalo od Mesta Pezinok k dispozícii doklady, ktoré by vyvrátili skutočnosť, že aktualizovaná verzia decembra 2002, bola prerokovaná podľa stavebného zákona a že bola platná aj v čase rozhodovania KSÚ, napriek tomu, že MVRR SR poskytlo Mestu Pezinok takúto možnosť. MVRR SR sa preto stotožnilo so zistením prokuratúry, že Mesto Pezinok nedodržalo postup prerokovania verzie aktualizácie ÚPD z decembra 2002, pretože kladné písomné vyjadrenia dotknutých orgánov boli len k verzii riešenia z mája 2002. Vzhľadom na znenie §25 ods. 6 poslednej vety nastala situácia, že predmetné schválenie aktualizácie je neplatné.

 

Vzhľadom na uvedené MVRR SR konštatuje, že nebol zistený zákonný dôvod, ktorý by preukázal porušenie právnych predpisov pri konaní a rozhodovaní odvolacieho orgánu, a preto rozhodnutie KSÚ č. A/2007/1095/KIZ zo dňa 7.5.2007 ponecháva v platnosti.“ Koniec citácie.

 

Vo svojich „žltých listoch“ som už niekoľkokrát verejne vyzval primátora Pezinka Olivera Solgu, aby vyvrátil „podvod“ mesta Pezinok spáchaný pri obstarávaní a schvaľovaní Aktualizácie územného plánu 2002 a predložil občanom stanoviská všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa podľa mesta Pezinok mali vyjadrovať k zákazu skládky v Novej jame. Na moju výzvu ostalo veľké a dlhé ticho! Moja výzva konfrontovať primátora preto stále trvá a opakujem dookola znova a znova.

 

Vyzývam Olivera Solgu, aby konečne predložil občanom stanoviská všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa podľa mesta Pezinok mali vyjadrovať k zmene územného plánu 2002, a prevzal zodpovednosť za „podvody“ a chyby, ku ktorým sa mesto v roku 2002 uchýlilo.

Vyzývam ho, aby si prestal donekonečna vytvárať fiktívneho nepriateľa v každom orgáne štátu len preto, že si nedokáže upratať pred vlastným prahom.

 

 

V Pezinku dňa 15.5.2010, Ján Man