Choď na obsah Choď na menu
 


BRICORP DEVELOPMENT, s.r.o., Tehelná 9, 902 01 Pezinok

 

 

Mesto Pezinok

Vydavateľ mesačníka Pezinčan

Radničné nám. č. 7

902 01 Pezinok

 

 

ŽIADOSŤ O UVEREJNENIE ODPOVEDE

 

Názov a deň vydania periodickej tlače:

Pezinčan, 30.4.2010.

 

Kde sa skutkové tvrdenie v periodickej tlači nachádzalo:

Str. 13, článok pod názvom: „Stanovisko Mesta Pezinok“.

 

Popis skutkového tvrdenia, ktoré sa dotýka názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby BRICORP DEVELOPMENT, s.r.o.:

 

 „Ján Man ml. tvrdil, že Mesto Pezinok dostáva od prevádzkovateľa skládky tisíce eur v podobe tzv. poplatku za uloženie odpadu na území obce. Pravdou je fakt, že všetky peniaze zaslané spoločnosťou Brikorp Development, s. r. o., boli tejto spoločnosti vždy obratom vrátené späť. V odôvodnení sme jasne deklarovali, že Mesto nemôže prevziať poplatky, ktoré sú z nepovolenej činnosti (viď rozhodnutie Najvyššieho súdu SR).


Citované tvrdenie sa dotýka názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby BRICORP DEVELOPMENT, s.r.o. z nasledovných dôvodov:

Podľa celého uverejneného tvrdenia má prevádzkovateľ skládky prevádzkovať nepovolenú činnosť, čo sa jednoznačne dotýka jeho dobrej povesti.

 

 

Na základe uvedeného žiadam uverejniť nasledovnú odpoveď:

 

 

ODPOVEĎ OHĽADNE ZÁKONNOSTI PREVÁDZKOVANIA SKLÁDKY

 

 

Vážení spoluobčania, ako isto dobre viete, skládka získala všetky povolenia na prevádzkovanie už v roku 2008. Súd tieto rozhodnutia síce zrušil, ale Ústavný súd následne odložil vykonateľnosť tohto zrušenia. Ústavný právnik Radoslav Procházka sa vyjadril, že „Tým, že sa odložila vykonateľnosť rozhodnutia Najvyššieho súdu, ostáva rozhodnutie, ktoré Najvyšší súd zrušil, právoplatné a až do rozhodnutia vo veci samej sa môže podľa neho postupovať“.

 

Samotné mesto Pezinok si odklad vykonateľnosti interpretuje schyzofrenicky tak, ako sa mu kedy hodí. Keď bola v apríli 2009 odložená vykonateľnosť „povolenia“, si mesto vysvetľovalo odklad ako „nemožnosť skládku zavážať“, teraz, keď bola odložená vykonateľnosť „zákazu prevádzky“, si už účinky mesto vysvetľuje tak, že sa tým na veci nič nemení.

 

Úrady, ktoré sú kompetentné kontrolovať zákonnosť likvidovania odpadu, vykonali hneď po obnovení prevádzky na skládke kontrolu a nezistili žiadne porušenie zákona. Skládka je podľa názoru kompetentných prevádzkovaná zákonne.

 

Práve naopak, podľa rozhodnutia úradov zákon porušilo mesto Pezinok tým, že odpad likvidovalo spaľovaním, za čo dostalo pokutu až 10.000,- Euro. Tento podľa nášho názoru dokonca „kriminálny“ skutok bol vykonaný na pokyn zástupcu mesta Pezinok. Mesto sa tým úplne diskvalifikovalo hodnotiť zákonnosť zneškodňovania odpadu niekým iným. V prvom rade by si malo vyvodiť zodpovednosť vo vlastných radoch a uloženú pokutu niekomu zhmotniť.

 

Názor mesta Pezinok o prevádzkovaní skládky je teda nielen v rozpore s názorom ústavného odborníka a v rozpore s názormi kompetentných orgánov, ale dokonca mesto už raz za svoj „najsprávnejší“ názor dostalo aj pokutu a to až 10.000,- Euro, ktoré si doteraz nikto a najskôr ani nikdy nezosobní.

 

 

V Pezinku, dňa 15.5.2010                                                                  

Ján Man, konateľ spoločnosti BRICORP DEVELOPMENT, s.r.o.