Choď na obsah Choď na menu
 


EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s., Mýtna 27, 902 01 Pezinok

___________________________________________________________________________

 

 

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu                                                                      

Dobrovičova č. 8

P.O. BOX 155

810 00  Bratislava

____________________________

 

Pezinok, dňa 11.6.2010

 

 

 

VEC : Sťažnosť na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.

 

 

           Vážená Rada pre vysielanie a retransmisiu,

 

            spoločnosť EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s., Mýtna 27, 902 01 Pezinok, IČO : 35 833 777 podáva voči spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, IČO : 35 726 032, ktorá je na základe licencie č. T/99 vysielateľom televíznej programovej služby TV PEZINOK, sťažnosť na porušenie § 16 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

 

Predmetnú sťažnosť odôvodňujeme nasledovne :

 

1. Denne v priebehu kalendárneho týždňa počnúc dňom 10.05.2010 bol v čase o cca 6:14, 9:14, 16:14, 18:14, 22:14 a 01:14 v televízii TV PEZINOK, v spravodajskej  relácii Týždeň v premiére odvysielaný príspevok, ktorý bol zameraný na problematiku skládky odpadov v Pezinku, ktorej výlučným vlastníkom je spoločnosť EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s., a to najmä vo vzťahu k územnému plánu mesta Pezinok.

 

V relácii moderátorka uviedla, že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVaRR“) už tri roky preskúmava rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Bratislave... minulý týždeň MVaRR oznámilo mestu Pezinok, že územný plán je neplatný

Mgr. Čaputová uviedla, že oznámenie nepovažuje za nič viac, iba za prezentáciu názorov ministerstva ... mimo odvolacie konanie je možné ukončiť iba rozhodnutím...

Ministerstvo nemá kompetenciu vyjadrovať sa k zákonnosti územného plánu, túto kompetenciu ma iba všeobecný súd

Mgr. Solga uviedol, že celý tento folklór je iba zastieracím manévrom na to, aby skládka sa mohla napĺňať

Moderátorka ďalej uviedla, že aktualizácia územného plánu je spochybňovaná MVaRR ako aj majiteľom skládky, primátor má však dôkazy, že Ministerstvo životného prostredia SR ako aj Krajský úrad životného prostredia v Bratislave dal Pezinčanom zelenú, aby o umiestnení skládky rozhodovali samy, územnoplánovacia dokumentácia bola v kompetencii mestského zastupiteľstva, ktoré skládku v Novej Jame neschválilo...

 

Zástupca MVaRR ani zástupca vlastníka skládky neboli ku skutočnostiam odvysielaným v predmetnej relácii oslovení a nedostali priestor na vyjadrenie.

 

Dôkaz : http://www.tvpezinok.sk/sites/play_video.php?wmv=tyzden-2010-05-10-1.wmv

 

 

2. Denne v priebehu kalendárneho týždňa počnúc dňom 17.05.2010 bol v čase o cca 6:00, 9:00, 16:00, 18:00, 22:00 a 01:00 v televízii TV PEZINOK, v spravodajskej  relácii Týždeň v premiére odvysielaný príspevok, ktorý bol zameraný na problematiku skládky odpadov v Pezinku, ktorej výlučným vlastníkom je spoločnosť EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s., a to najmä vo vzťahu k územnému plánu mesta Pezinok.

 

V relácii Ing. Šípoš uviedol, že premiér Fico nevie, alebo nechce zabezpečiť na ministerstvách priestor pre zákonné rozhodovanie úradníkov štátnej správy

Mgr. Čaputová uviedla, že MVaRR skonštatovalo, že územný plán je neplatný, hoci na to ministerstvo vôbec nemá kompetencie...

 

Zástupca MVaRR ani zástupca vlastníka skládky neboli ku skutočnostiam odvysielaným v predmetnej relácii oslovení a nedostali priestor na vyjadrenie.

 

Dôkaz : http://www.tvpezinok.sk/sites/play_video.php?wmv=tyzden-2010-05-17-1.wmv

 

 

3. Denne v priebehu kalendárneho týždňa počnúc dňom 24.05.2010 bol v čase o cca 6:06, 9:06, 16:06, 18:06, 22:06 a 01:06 v televízii TV PEZINOK, v spravodajskej  relácii Týždeň v premiére odvysielaný príspevok, ktorý bol zameraný na problematiku skládky odpadov v Pezinku, ktorej výlučným vlastníkom je spoločnosť EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s., a to najmä vo vzťahu k územnému plánu mesta Pezinok.

 

V relácii Ing. Šípoš uviedol, že MVaRR nemôže vo veci zaslať oznámenie, ale musí rozhodnúť a že platnosť územného plánu nemôže MVaRR posudzovať, nakoľko o tom môže rozhodnúť iba súd.

Mgr. Čaputová uviedla, že MVaRR nevybavilo podnet zákonné, nakoľko nie je kompetentné na posudzovanie platnosti územného plánu

Moderátorka uviedla, že aktivisti protesty nevzdajú, motiváciou je určite aj zápach, ktorý sa začal šíriť mestom.

 

Zástupca MVaRR ani zástupca vlastníka skládky neboli ku skutočnostiam odvysielaným v predmetnej relácii oslovení a nedostali priestor na vyjadrenie.

 

Dôkaz : http://www.tvpezinok.sk/sites/play_video.php?wmv=tyzden-2010-05-24-1.wmv

 

 

4. Denne v priebehu kalendárneho týždňa počnúc dňom 31.05.2010 bol v čase o cca 6:01, 9:01, 16:01, 18:01, 22:01 a 01:01 v televízii TV PEZINOK, v spravodajskej  relácii Týždeň v premiére odvysielaný príspevok, ktorý bol zameraný na problematiku skládky odpadov v Pezinku, ktorej výlučným vlastníkom je spoločnosť EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s., a to najmä vo vzťahu k územnému plánu mesta Pezinok.

 

            V relácii moderátorka uviedla, že v kauze sa vyskytli nové nepriaznivé skutočnosti. Mgr. Oliver Solga uviedol, že ... stále sa koná proti občanovi... nadôvažok, to čo sa zmenilo a to čo je pre mesto veľmi nepríjemné, je to, že sa tam vozí odpad z Bratislavy...

Ing. Jaroslav Pavlovič uviedol, že táto vláda nie je vládou pre obyčajných ľudí, ako sa rada tvári, vyslovene je vládou pre vyvolených, ktorí majú zjavne vyššie práva ako ostatní obyčajní občania, a je to vláda, ktorá vyslovene klame... štát, úrady, súdy robia obrovskú nadprácu v prospech prevádzkovateľa...

Moderátorka uviedla, že pomaly sa tak potvrdzujú obavy, že skládka nebude slúžiť len lokálnym potrebám, navyše od nového roka by malo prestať platiť obmedzenie na dovoz odpadu z ostatných európskych krajín, pre Pezinok to môže znamenať, že sa stane jedným veľkým smetiskom...

Ing. Pavlovič uviedol, že ...všetko to zverstvo okolo Pezinskej skládky možno zastaviť...

Moderátorka uviedla, že Pezinčanov čoraz viac znepokojuje aj nepríjemný sladkastý zápach, ktorý sa šíri od okrajových častí až po centrum mesta...

Mgr. Solga uviedol, ... ja som presvedčený, že ten zápach je aj zo starej skládky a rovnako bude aj z novej skládky...

Moderátorka uviedla, že minimálne v tomto zápachu sa budú Pezinčania hrať a prechádzať so svojimi deťmi, či posedávať na letných terasách...

 

Zástupca vlády, ani zástupca MVaRR ani zástupca vlastníka skládky neboli ku skutočnostiam odvysielaným v predmetnej relácii oslovení a nedostali priestor na vyjadrenie.

 

Dôkaz : http://www.tvpezinok.sk/sites/play_video.php?wmv=tyzden-2010-05-31-1.wmv

 

 

5. Denne v priebehu kalendárneho týždňa počnúc dňom 07.06.2010 bol v čase o cca 6:04, 9:04, 16:04, 18:04, 22:04 a 01:04 v televízii TV PEZINOK, v spravodajskej  relácii Týždeň v premiére odvysielaný príspevok, ktorý bol zameraný na problematiku skládky odpadov v Pezinku, ktorej výlučným vlastníkom je spoločnosť EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s., a to najmä vo vzťahu k územnému plánu mesta Pezinok.

 

V relácii moderátorka uviedla, že protest proti skládke sa začal bájkou o troch opiciach, ktorou aktivisti narážali na nečinnosť a pokrytectvo štátnych úradov, tie už niekoľko mesiacov nie sú schopné v tejto kauze rozhodnúť...

Ing. Šípoš uviedol, že v týchto dňoch dostala spravodlivosť prostredníctvom kauzy pezinskej skládky ďalší kopanec od štátnej moci... tentoraz sa prokuratúra správa ako poslušná opička

Mgr. Čaputová uvádza, že od minulého týždňa sa nezmenilo nič, ani MVaRR nezačalo konať...

Moderátorka uviedla, že na hlasoch tisícoch Pezinčanov prestáva vláde záležať, otázne ostáva, aký vplyv budú mať výsledky volieb na riešenie tejto vlečúcej sa kauzy...

Mgr. Čaputová uviedla, že z výkonnej moci, ktorej sa voľby naviac týkajú je na ťahu MVaRR... doterajšia vládna moc požiadavku zákonnosti nespĺňala a zlyhala...

Moderátorka uviedla, že skládka sa naďalej zaváža odpadom aj keď podľa názoru aktivistov má zrušené stavebné povolenie aj súhlas na ukladanie odpadov...

 

Zástupca MVaRR ani zástupca vlastníka skládky neboli ku skutočnostiam odvysielaným v predmetnej relácii oslovení a nedostali priestor na vyjadrenie.

 

Dôkaz : http://www.tvpezinok.sk/sites/play_video.php?wmv=tyzden-2010-06-07-1.wmv

 

 

Podľa ust. § 16 ods. 3 Zákona je vysielateľ okrem iného povinný :

a)      zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej  služby,

b)      zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

 

Vzhľadom na uvedené argumenty a fakty máme za to, že neposkytnutím možnosti vyjadriť sa dotknutej strane k relevantným skutočnostiam došlo k porušeniu zákonnej povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, ako aj k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov   

 

            Navrhujeme preto, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu po oboznámení sa s obsahom tejto sťažnosti a jej prerokovaní začala vo veci správne konanie voči vysielateľovi TV PEZINOK, s.r.o.

 

 

            S pozdravom

                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                              .....................................................

            Ing. Ján Man

            predseda predstavenstva

            EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s.